Zasoby leśne

Na terenie naszego Nadleśnictwa dominuje las górski , który zajmuje prawie 50% udziału powierzchniowego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 73 lata, a przeciętna zasobność drzewostanów przekracza 319 m sześc./ha

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową nauką leśną, obejmującą reguły, metody i techniki odnawiania (powstawanie nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe) i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych.

Ochrona lasu

Las jest najwyżej zorganizowanym ekosystemem lądowym, w którym decydującą rolę odgrywa warstwa drzew. Stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Myślenice jest zróżnicowany i zależny od ich składu gatunkowego. Dobrym stanem zdrowotnym charakteryzują się drzewostany bukowe i jodłowe, natomiast stan zdrowotny świerczyn można uznać za trwale osłabiony i niestabilny.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są - zgodnie z Ustawą o lasach - zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Projekty i Fundusze

O projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: