Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu jest podstawową nauką leśną, obejmującą reguły, metody i techniki odnawiania (powstawanie nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe) i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych.


Las może powstać w sposób naturalny czyli z nasion które spadły z drzew na powierzchnię gleby. Jednak aby taki proces mógł zaistnieć w drzewostanach zagospodarowanych przez człowieka, często konieczne jest wykonanie odpowiednich zabiegów, które polegają na stopniowym, rozłożonym w czasie wycinaniu drzew. Powoduje to rozluźnienie zwarcia koron co z kolei wpływa na intensywne obradzanie nasion i zwiększenie dostępu światła do dna lasu, które jest niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju nowego pokolenia drzew. Dodatkowo w latach dobrego urodzaju nasion spulchnia się glebę pod okapem drzewostanu.

Jeżeli las jest sadzony przez leśników to mamy do czynienia z odnowieniem sztucznym, które polega na siewie nasion lub sadzeniu sadzonek wyhodowanych na szkółkach. Nadleśnictwo Myślenice produkuje na szkółkach około 850 tysięcy sadzonek różnych gatunków drzew leśnych wykorzystywanych do odnowień i zalesień.

Sadzonki takie produkowane są z nasion zebranych w specjalnie do tego celu wytypowanych drzewostanach, które cechują się wysoką jakością oraz zdrowotnością. W skład bazy nasiennej nadleśnictwa wchodzą wyłączone drzewostany nasienne (jodłowe 13 ha, modrzewiowe 11 ha), gospodarcze drzewostany nasienne (sosnowe 15 ha, świerkowe 15 ha, modrzewiowe 28 ha, jodłowe 78 ha, bukowe 61 ha, dębowe 9 ha) oraz drzewa mateczne (modrzew 7 sztuk, jodła 7 sztuk, lipa 4 sztuk, czereśnia 7 sztuk, topola 1sztuka).


W Nadleśnictwie Myślenice każdego roku odnawia się około 87 ha lasu.


Młode drzewka po posadzeniu aż do osiągnięcia dojrzałości rębnej muszą być odpowiednio pielęgnowane. Pielęgnację prowadzi się  w celu zwiększenia produkcji leśnej pod względem ilościowym i jakościowym, a także po to, by las mógł spełniać pożądane funkcje ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Cele te osiąga się głównie przez zastosowanie odpowiednich cięć pielęgnacyjnych, które zależnie od wieku drzewostanu dzielimy na:
- czyszczenia wczesna (w okresie uprawy)
- czyszczenia późne ( w okresie młodnika)
- trzebieże wczesne ( w okresie drzewostanu dojrzewającego)
- trzebieże późne (w okresie dojrzałości drzewostanu)

Czyszczenia wczesne w Nadleśnictwie Myślenice wykonywane są corocznie na powierzchni około 69 ha, czyszczenia późne około 172 ha, trzebieże wczesne i późne 696 ha. Duże znaczenie w okresie uprawy ma pielęgnacja gleby, polegająca na ograniczeniu wzrostu konkurencyjnej roślinności wykonywana na powierzchni około 120 ha.

Do czynności związanych z pielęgnowaniem lasu zalicza się także podkrzesywanie drzew (w celu podwyższenia jakości drewna) oraz wprowadzenie podszytów (dla ochrony gleby w starszych, przerzedzonych drzewostanach).
Pielęgnowanie pojedynczych drzew, całych drzewostanów i lasu jest ściśle związane z pielęgnowaniem klimatu leśnego, gleby leśnej i całością stosunków ekologicznych. Prace pielęgnacyjne obejmują więc pielęgnowanie lasu rozumiane w szerszym sensie.