Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo tworzą w części południowej duże, zwarte kompleksy leśne , a w części północnej, w okolicach Krakowa drobne , rozproszone. Wyjątkowa różnorodność przyrodnicza wynika z położenia geograficznego, różnic wysokości i przebiegu głównych korytarzy ekologicznych.

Lasy Nadleśnictwa Myślenice są lasami wielofunkcyjnymi. Pełnią one szereg funkcji produkcyjnych (gospodarczych), ekologicznych (ochronnych) i społecznych. Najważniejszą funkcją gospodarczą pozostaje nadal produkcja drewna, chociaż pewne znaczenie ma również pozyskanie innych płodów lasu jak: grzyby, owoce leśne, zioła czy gospodarka łowiecka. Z funkcji pozaprodukcyjnych największe znaczenie mają funkcje środowiskotwórcze (wodochronne, glebochronne i klimatyczne) oraz społeczne (rekreacyjne i krajobrazowe). Na podstawie tych funkcji wyróżniono szereg kategorii ochronności.

Do najważniejszych grup lasu i kategorii ochronności należą:

  • Lasy rezerwatowe.
  • Lasy ochronne ogólnego przeznaczenia do których należą lasy wodochronne, glebochronne i ostoje zwierząt objętych ochroną gatunkową.
  • Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia do których zalicza się lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, lasy nasienne oraz lasy w miastach i wokół miast.

Obszar Nadleśnictwa Myślenice cechują urozmaicony krajobraz i wysokie walory przyrodnicze.

Urozmaicony krajobraz i wysokie walory przyrodnicze cechują obszar Nadleśnictwa. Północna część obszaru Nadleśnictwa położona jest w zasięgu Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Część południowa w zasięgu Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte zostały różnymi formami ochrony.

W Nadleśnictwie dominują dwie grupy drzewostanów: drzewostany z panującą jodłą i bukiem.

Ich udział procentowy jest zbliżony i wynosi odpowiednio dla drzewostanów jodłowych 30,16 %, drzewostanów bukowych 26,29 %. Drzewostany z panującymi sosną i świerkiem zajmują odpowiednio 14,62 % i 13,96 % powierzchni leśnej, z panującym dębem 6,58 %, z modrzewiem 4,33 %. Udział pozostałych gatunków panujących wynosi 4,06 %.

By maksymalnie zachować wysoką wartość hodowlaną i najcenniejsze ekotypy drzew leśnych (zasób genów populacji) wytypowano w Nadleśnictwie Myślenice gospodarcze drzewostany nasienne (GDN).

► Zobacz nas na mapie