Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą  w Myślenicach, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice.

Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Myślenie znajduje się od strony ul. Szpitalnej z chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia budynku. Do wejścia głównego prowadzi bramka ogrodzeniowa oraz ciąg pieszy. Przed wejściem głównym do budynku znajdują się schody betonowe (3 stopnie) z okładziną z kamienia. Transport osób na wózkach inwalidzkich jest umożliwiony przez rampę zjazdową znajdującą się z lewej (zachodniej) strony głównego wejścia do budynku. Rampa zjazdowa podobnie jak miejsca postojowe jest wykończona kostką betonową. Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe o szerokości umożliwiającej swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na wewnętrznym parkingu przeznaczonym dla pracowników i interesantów, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Parking posiada ograniczoną liczbę miejsc. Dojazd na parking jest możliwy bezpośrednio
z ul. Szpitalnej przez dwie oznakowane bramy wjazdowe.

Budynek biurowy posiada 2 kondygnacje nadziemnych, piwnice oraz poddasze nieużytkowe. Z poziomu parteru na wyższe kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na pozostałych poziomach. Na parterze budynku znajdują się toalety. Z toalet może korzystać osoba niepełnosprawna, natomiast brak jest specjalnego przystosowania dla takich osób.
Drzwi i przejścia na poziomie parteru w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych na parterze nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Petenci są obsługiwani przez pracowników nadleśnictwa posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny:  +48 12 272 16 69 lub e-mailowo na adres: myslenice@krakow.lasy.gov.pl .