Lista aktualności Lista aktualności

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio: Zastępca Nadleśniczego, Inżynier Nadzoru , Główny Księgowy ,  Sekretarz, Specjalista ds. inwestycji i remontów oraz Straż Leśna .

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – w zakresie powierzonym przez starostów oraz Prezydenta m. Krakowa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa,edukacji oraz działów użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. W skład nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw. (krótki opis poniżej)

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów . Prowadzi sprawy z zakresu inwestycji i remontów, m.in. prowadzi nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych systemem własnym i zleconym, sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym oraz faktury i kosztorysy powykonawcze, uczestniczy w organizacji przetargów na prace inwestycyjno-remontowe, uczestniczy przeglądach stanu technicznego budowli i instalacji.

Dział Finansowo-księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Działem kieruje Główny księgowy.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem  kieruje Sekretarz, który prowadzi też sprawy kadrowe w Nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.

► zobacz też w BIP

W skład Nadleśnictwa Myślenice wchodzi 12 leśnictw. ***  NASZE LEŚNICTWA " W PIGUŁCE"  ***

*Leśnictwo Gdów.
Najbardziej rozległe i jedno z największych terytorialnie leśnictw Nadleśnictwa Myślenice. Położone w części północno-wschodniej Nadleśnictwa obejmuje swym zasięgiem rozdrobnione tereny leśne przyległe do południowych  dzielnic Krakowa i Wieliczki a także licznych miejscowości zlokalizowanych na Pogórzu Wielickim oraz w dolinie dolnego odcinka rzeki Raby. W drzewostanach  leśnictwa -  rosnących głównie na siedliskach lasu wyżynnego - występują wszystkie rodzime gatunki drzew leśnych.
*Leśnictwo Radziszów.
Największe terytorialnie leśnictwo Nadleśnictwa Myślenice. Położone w części północno-zachodniej Nadleśnictwa obejmuje swym zasięgiem tereny leśne przyległe do południowych  dzielnic Krakowa i Skawiny. Duża powierzchnia leśnictwa, jego usytuowanie w pobliżu Krakowa oraz duże zaludnienie terenu powoduje, że tutejsze lasy są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców. W leśnictwie Zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: ,,Skołczanka", ,,Cieszynianka" i ,,Kozie Kąty".
*Leśnictwo Kornatka
Usytuowane w pobliżu Dobczyc i jeziora Dobczyckiego powstałego w wyniku przegrodzenia zaporą rzeki Raby. Tutejsze lasy  wyżynne obfitują w jagody i grzyby,  o czym od lat świadczy duża ilość osób odwiedzających leśnictwo w sezonie grzybobrania. Lasy charakteryzują się dużą witalnością, bogactwem florystycznym i faunistycznym. Posiadają jeden  z najwyższych w Nadleśnictwie wskaźników zapasu surowca drzewnego na jednostkę powierzchni.
*Leśnictwo Harbutowice.
Położone na zachód od Myślenic. Lasy  skupione są głównie w okolicy miasta Sułkowice.
W leśnictwie znajduje się największy w województwie małopolskim rezerwat przyrody ,,Las Gościbia" o powierzchni 282,46 ha. Przedmiotem ochrony rezerwatu są ekosystemy leśne Beskidu Makowskiego w tym w obszar źródliskowy 7 potoków górskich łączących się poza obszarem rezerwatu w  potok Gościbia.
*Leśnictwo Lipnik i Węglówka.
Górskie leśnictwa (najwyższy szczyt – Lubomir 904 m n.p.m.) zlokalizowane są  jest w odległości ok. 40 km od Krakowa pomiędzy miejscowościami Pcim, Węglówka, Wiśniowa i Trzemeśnia. Obejmują  Pasmo Łysiny i Kamiennika charakteryzujące się bardzo dużymi nachyleniami stoków oraz trudnymi warunkami terenowymi. Rozległe tereny leśne obejmują zwarte kompleksy buczyn i jedlin. Liczne  szlaki turystyczne, rozległe panoramy i miejsca widokowe. Centralnym punktem leśnictwa Lipnik  jest tzw. ,,Sucha Polana" –stanowiąca miejsce pamięci narodowej oraz będąca zarazem  użytkiem ekologicznym. Na terenie leśnictwa Węglówka – tuż obok szczytu góry Lubomir – zlokalizowane jest Obserwatorium Astronomiczne będące miejscem badań naukowych a zarazem miejscem edukacji społeczeństwa. W leśnictwach od kilku lat obserwowane są wilki i rysie, co spowodowane jest dużą naturalnością górskich  terenów leśnych oraz bogactwem zwierzyny (sarny, dziki, jelenie).
*Leśnictwo Ukleina.
Obejmuje tereny bezpośrednio przyległe do Myślenic – w tym górę Ukleina (od której bierze swoją nazwę) i górę Chełm ( na której od kilku lat funkcjonuje ośrodek narciarski). Atrakcyjne turystycznie tereny tego leśnictwa są przez okres całego roku bazą wypadowa dla licznie odwiedzających je miejscowych i przyjezdnych miłośników górskich wędrówek pieszych, rowerowych i narciarskich. W leśnictwie – w bezpośrednim sąsiedztwie Myślenic – znajduje się najmniejszy z rezerwatów na terenie Nadleśnictwa (pow. 0,94 ha). Jest to rezerwat ,,Zamczysko", chroniący las górki rosnący wokół ruin średniowiecznej wieży obronnej strzegącej niegdyś szlaku kupieckiego biegnącego pobliską dolina Raby.
*Leśnictwo Tokarnia.
Centrum leśnictwa to lesiste górskie pasmo  zlokalizowane pomiędzy dolinami lewobrzeżnych dopływów Raby: Trzebuńki i Krzczonówki.  W leśnictwie zlokalizowana jest szkółka leśna produkująca na potrzeby Nadleśnictwa Myślenice jak i właścicieli okolicznych lasów sadzonki wielu gatunków drzew leśnych. W uroczysku ,,Leszczyny" (teren wsi Trzebunia") znajduje się cmentarz choleryczny z XIX wieku otoczony opieką leśników i okolicznej ludności.
*Leśnictwo Łętownia
Obejmuje kilka kompleksów leśnych zlokalizowanych głównie w paśmie Lubonia i Koskowej Góry w okolicach wsi Łętownia,  Bogdanówka, Krzeczów, Skomielna Biała.
*Leśnictwo Bystrzak.
Najmniejsze powierzchniowo leśnictwo, prowadzące równocześnie gospodarkę szkółkarską. W szkółkach tego leśnictwa funkcjonują  tunele foliowe, w których w warunkach kontrolowanych produkowane są sadzonki buków, jodeł, świerków, modrzewi, lip i czereśni. Drzewostany leśnictwa cechuje dobra jakość techniczna i duża zdolność do naturalnego odnawiania się.
*Leśnictwo Toporzysko.
Lasy leśnictwa położone sa w pobliżu miejscowości Jordanów, wysoka i  Toporzysko.
Znaczna część drzewostanów – z racji wcześniejszej ingerencji człowieka w skład gatunkowy – wymagała  przebudowy polegającej na zastąpieniu świerczyn drzewostanami jodłowo-bukowymi z domieszką innych gatunków. Drzewostany  stosunkowo mało zróżnicowane pod względem wysokościowym są miejscem intensywnych leśnych prac hodowlano-ochroniarskich.
*Leśnictwo Sidzina.
Najbardziej na południe położone leśnictwo, obejmujące Pasmo Policy (1369 m n.p.m.)w Beskidzie Żywieckim. Duża wysokość terenu leśnictwa (800-1300 m n.p.m.). Dominujące tu  drzewostany świerkowe charakteryzują się niską odpornością na zmienne warunki atmosferyczne (głównie huraganowe wiatry) oraz są podatne na gwałtowny wzrost liczebności  (tzw. gradacja) szkodliwych owadów – przede wszystkim kornika drukarza. Duże szkody w tutejszych drzewostanach  wywołał  też huragan z dnia 19 listopada 2004 roku – jego skutki w postaci odsłoniętych zboczy Policy, Okraglicy  i Kiełka  pokrytych obecnie młodnikami i uprawami leśnymi są – mimo wieloletniej intensywnej pracy leśników – nadal widoczne dla uważnego obserwatora. W najwyższej partii leśnictwa położony jest rezerwat ,,Na Policy"(pow. 13,21 ha) chroniący siedlisko świerkowego boru wysokogórskiego. Znaczna cześć leśnictwa znajduje się w obszarze ,,Natura 2000" – są to obszary ,,Pasmo Policy" oraz ,,Na Policy" będące jedną z największych w Polsce ostoi największego i najrzadszego polskiego kuraka – głuszca oraz innych rzadkich i cennych gatunków roślin i zwierząt.

► Zobacz nas na mapie