Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZNIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

 ► Instrukcja urządzania lasu

W Nadleśnictwie Myślenice obowiązuje aktualnie Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2018-2027, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 5 października 2018 roku.

W Nadleśnictwie Myślenice pozyskuje się średnio co roku ok. 60 tyś m3 drewna.

W Planie Urządzania Lasu zostały zestawione i opisane zadania gospodarcze na okres 10 lat. Są to zadania z zakresu użytkowania głównego tj. etat (wielkość) cięć użytkowania rębnego i przedrębnego a także zestawienie i opisanie zadań na ten okres z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu oraz wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, użytkowania ubocznego, gospodarki łowieckiej. Plan Urządzenia Lasu określa również potrzeby z zakresu budownictwa ogólnego i drogowego, wytyczne w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego i edukacji ekologicznej.

Zgodnie z tym Planem:

  • etat miąższościowy użytków głównych wynosi 603 296 m3 grubizny drewna na 10 lat (w tym 273 296 m3 użytków rębnych i 330 000 m3 użytków przedrębnych),
  • projektowana na ten okres powierzchnia zalesień i odnowień wynosi 258 ha,
  • projektowana powierzchnia pielęgnowania lasu w tym okresie wynosi 853 ha.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.