Wydawca treści Wydawca treści

Historia

W latach 70 (1 stycznia 1977 r.) ubiegłego wieku w wyniku reorganizacji w Lasach Państwowych, utworzone zostało jedno nadleśnictwo Myślenice z obrębami Myślenice i Bystra.

Lasy Nadleśnictwa Myślenice przed upaństwowieniem (Dekret PKWN z 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, oraz z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu lasów na własność państwa) stanowiły własność: prywatną, zakonną, Polskiej Akademii Umiejętności, mienie komunalne i inne. Po upaństwowieniu do zarządzania nimi na tym terenie powołano nadleśnictwa: Myślenice, Bystra i Wieliczka. W 1954 r to ostatnie nadleśnictwo włączono do Nadleśnictwa Myślenice. W 1972 r. z obrębu Kalwaria do Nadleśnictwa Myślenice włączono nowe oddziały .

W latach 70 (1 stycznia 1977 r.) ubiegłego wieku w wyniku reorganizacji w Lasach Państwowych, utworzone zostało jedno nadleśnictwo Myślenice z obrębami Myślenice i Bystra.

Lasy przed upaństwowieniem zagospodarowane były przeważnie sposobem zrębowym ze sztucznym wprowadzeniem świerka. Często też las odnawiany był z samosiewu lub z odrośli. Użytkowanie było intensywne i na dużych powierzchniach. Większość powstałych w tym czasie drzewostanów jest słabej jakości, przerzedzonych i wymagających przebudowy. Pierwsze, prowizoryczne plany urządzenia lasu sporządzone zostały dla nadleśnictw: Bystra w 1948r., Myślenice w 1950r. i Wieliczka w 1947r. Ważnym zadaniem w tym okresie było porządkowanie drzewostanów nadmiernie eksploatowanych w czasie II wojny światowej, odnowienie halizn i podsadzenie przerzedzonych drzewostanow. Plan definitywny dla Nadleśnictwa Bystra opracowany został na okres od.1963r do.1973r., plan dla Nadleśnictwa Myślenice na okres od 1964 do 1974r. W tym okresie pozyskano dużą ilość użytków przygodnych powstałych w wyniku działalności opieńki, korników oraz klęski śniegołomów i wiatrołomów zwłaszcza w 1966r.

Często pozyskiwano drewno z wydzielającego się posuszu oraz z występujących klęsk wiatrołomów i śniegołomów. Intensywność użytkowania przedrębnego wyniosła 20,8 m3 /ha pow. zal.

W wyniku olbrzymich szkód od wiatru w listopadzie 2004r. i styczniu 2007r., zaszła potrzeba sporządzenia dwu aneksów planów w latach 2005. i 2007. Pozyskanie użytków głównych wraz z przygodnymi wyniosło 99 % w porównaniu do etatu określonego przez aneksy. Poklęskowe uprzątanie drzewostanów trwało kilka lat. Intensywność użytkowania przedrębnego wyniosła 36,6 m3 /ha pow. zal.