Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Myślenice zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Myślenice”, wprowadzony Zarządzeniem nr 47/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice z dnia 01.12.2021 r.

W celu ubiegania się o taką formę wsparcia podmioty zainteresowane winny sporządzić wniosek zgodnie z załączonym wzorem (wniosek o przyznanie darowizny finansowej – załącznik nr 1).

Ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania wsparcia finansowego, stąd też Nadleśnictwo Myślenice zastrzega sobie, iż nie jest zobowiązane do kontaktu z wnioskodawcami, którym nie przyznano darowizny (tzn. rozpatrzyło ich wnioski negatywnie).

Warunkiem przekazania darowizny jest zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy obdarowanym a Nadleśnictwem Myślenice jako darczyńcą.