Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha. Na terenie Nadleśnictwa Myślenice utworzone zostały cztery użytki ekologiczne:

Użytek ekologiczny „Mokradło śródleśne"

Położony jest w leśnictwie Ukleina. Przedmiotem jego ochrony jest stabilizacja stosunków wodnych w obszarze źródłowym, naturalne zbiorowisko ziołoroślowe i gatunki podlegające ochronie prawnej min. storczyk plamisty, listera jajowata. Powierzchnia użytku wynosi 0,26 ha.

Użytek ekologiczny „Młaka źródliskowa"

Położony jest również w leśnictwie Ukleina. Powołany został dla zachowania różnorodności biologicznej kompleksu oraz ochrony stosunków wodnych. Powierzchnia użytku wynosi 0,12 ha.

Użytek ekologiczny „Las Krzyszkowicki"

Położony jest w leśnictwie Gdów. Przedmiotem jego ochrony jest ekosystem lasu grądowego stanowiący cenną ostoje fauny i flory. Występuje tu bogata populacja płazów, gryzoni i ryjówek a przede wszystkim jest ostoją ptaków. Powierzchnia użytku wynosi 34,32 ha.

Użytek ekologiczny „Sucha Polana"

Położony jest w leśnictwie Lipnik. Pierwszorzędnym celem ochrony są tu zespoły łąk górskich i torfowisk niskich. Drugorzędnym celem ochrony są walory krajobrazowe górskiej polany położonej na uczęszczanym szlaku turystycznym. Jest to też miejsce pamięci narodowej. Powierzchnia użytku wynosi 5,06 ha.