Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. W celu ochrony najcenniejszych fragmentów lasu na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 367 ha.

Rezerwaty na terenie Nadleśnictwa Myślenice:


„Zamczysko nad Rabą"
Położony w dolnej partii płn-zach stoku góry Ukleina, (Myślenice – Zarabie). Występują w nim rośliny chronione m.in.: paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna, pierwiosnka wyniosła i goryczka trojeściowa.
Jest to ponadto rezerwat kulturowy obiektów zabytkowych – znajdują się w nim ruiny średniowiecznego stołpu obronnego (warowni strzegącej szlaku handlowego z Węgier do Polski w dolinie Raby).
Powierzchnia rezerwatu wynosi 1,35 ha.


„Skołczanka"
Położony na płd. krańcu Wyżyny Krakowskiej, na wzgórzu o wys. 215 m n.p.m., (Tyniec k. Krakowa) utworzony w celu ochrony bogatych biocenoz kserotermicznych z unikatową lepidopterofauną (unikatowa fauna motyli).
Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,52 ha.


„Cieszynianka"
Położony w obrębie Pogórza Wielickiego, (Mogilany k. Krakowa) utworzony w celu ochrony wyspowego stanowiska cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis; jednocześnie chroniony jest tu naturalny zespół grądu Tilio-Carpinetum, w którym występuje szereg roślin chronionych (15 gatunków) i rzadkich m.in. parzydło leśne, lilia złotogłów, listera jajowata, gnieźnik leśny i ciemiężyca zielona.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 10,27 ha.


„Kozie Kąty"
Położony w zachodniej części Pogórza Wielickiego (Radziszów) utworzony w celu ochrony fragmentu mieszanego drzewostanu o charakterze naturalnym z udziałem jodły.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 26,52 ha.


„Na Policy"
Położony we wschodniej części Beskidu Żywieckiego w przy szczytowych partiach Policy (1369 m. n.p.m.), (Sidzina) utworzony w celu ochrony fragmentu wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 13,21 ha.


„Las Gościbia"
Położony w północnej części Beskidu Średniego (Makowskiego), w paśmie Sularzówki oraz Babicy, zajmuje górna część zlewiska potoku Gościbia, (Harbutowice gm. Sułkowice) utworzony w celu zachowania - ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych - naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych w obszarze źródliskowym potoku górskiego.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 282,46 ha.