Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Myślenice położone są następujące obszary chronione z sieci Natura 2000 :

PLB 120006 „Pasmo Policy" (pow. 330,65 ha; leśnictwo Sidzina, oddz. 534-542, 545,546, 553, 554)

PLH 120012 „Na Policy" (pow. 13,21 ha; leśnictwo Sidzina, oddz. 553)

PLH 120079 „Skawiński obszar łąkowy" (pow. 5,19 ha; leśnictwo Radziszów, oddz. 275 f, g)

PLH 120065 „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy" (pow. 36,52 ha; leśnictwo Radziszów, oddz. 272 rezerwat „Skołczanka").