Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W granicach Nadleśnictwa Myślenice znajduje się część Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Został on utworzony rozporządzeniem nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z 01.10.1997 r i zaktualizowany Rozporządzeniem nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z 24.11.2006 r. Funkcja ochronna tego obszaru wynika z wybitnej wartości obiektów dla których stanowi on otulinę, jest to m.in. Babiogórski Park Narodowy. Ale obszar ten sam w sobie stanowi odrębną wartość na którą składa się m.in. Pasmo Policy z obszarem chronionym sieci Natura 2000 oraz ostoją zwierząt chronionych. Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Myślenice wchodząca w skład obszaru chronionego krajobrazu wynosi ok. 2800 ha, a składają się na niego oddziały lub ich części wg wykazu jak niżej: 223 – 225, 228 w masywie Kiczory 228 w dolinie Raby u podnóża Strzebla 259 – 265; 439, 440 w paśmie Stołowej Góry 266 w dolinie Smugawki i Krzeczówki 267 – 272 w masywie Lubonia Małego 454 – 473; 523 – 555 w Paśmie Policy 478 – 507; 517 – 522; 556 – 572 w Paśmie Podhalańskim.