Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów do zalesień

Nadleśnictwo Myślenice informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów do zalesienia położonych w jego zasięgu terytorialnym.

Przedmiotem ewentualnego zakupu  przez Nadleśnictwo mogą być grunty leśne oraz grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a także inne grunty lub nieruchomości, jeżeli ich zakup jest uzasadniony potrzebami prowadzonej przez Nadleśnictwo Myślenice gospodarki leśnej.

Zakup dotyczy przede wszystkim gruntów, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Nadleśnictwo Myślenice lub  gruntów stanowiących enklawy i półenklawy wewnątrz takiego obszaru a także innych gruntów dających możliwość regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

Kierując do Nadleśnictwa wniosek o zakup gruntu należy wskazać dokładny adres ewidencyjny działki oferowanej do sprzedaży oraz załączyć aktualny  wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działki.  D wniosku należy dołączyć oświadczenie o pokryciu przez sprzedającego kosztów wyceny rzeczoznawczej działki i pokryciu kosztów zawarcia notarialnej umowy sprzedaży-kupna.

Wzór wniosku zakupu  gruntu przez Nadleśnictwo oraz oświadczenia o pokryciu ww. kosztów można pobrać ze strony internetowej Nadleśnictwa Myślenice:

https://myslenice.krakow.lasy.gov.pl/ w zakładce „Aktualności” >> „Zakup lasów i gruntów do zalesień”.

Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy prawa własności do działki jak np. sprawy dziedziczenia, zniesienia współwłasności itp.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane Nadleśnictwo oceni wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Proszę o upewnienie się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba Nadleśnictwo poprosi właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  2. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Cena ewentualnego zakupu  działki jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od jej  położenia i kształtu, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego lasu. Każdy zakup przez Nadleśnictwo poprzedzać będzie wycena rzeczoznawcy majątkowego wskazanego przez Nadleśnictwo. Koszt takiej wyceny pokrywa sprzedający grunt.

Cena nabycia nie może być wyższa niż wartość działki wynikająca z wyceny rzeczoznawcy.

Zakup działki może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Po uzgodnieniu ceny zakupu działki oraz uzyskaniu ww. zgody na zakup następuje finalizacja transakcji u notariusza (zawierany jest notarialny akt umowy sprzedaży -  kupna).

Oferty sprzedaży oraz zapytania dotyczące sprzedaży można składać pod adresem Nadleśnictwa Myślenice: 32-400 Myślenice ul. Szpitalna 13 lub drogą elektroniczną na adres: myslenice@krakow.lasy.gov.pl