Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drewno martwe w lesie . Lasy HCVF. Drzewostany reprezentatywne

Drewno martwe w lesie

W ramach prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej Nadleśnictwo podczas prac z zakresu hodowli lasu i pozyskania drewna pozostawia w lesie martwe drzewa zarówno stojące – o ile nie zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, jak i leżące do ich naturalnego rozpadu (proces mineralizacji). Takie drewno jest miejscem bytowania wielu gatunków drobnych zwierząt jak i „magazynem” wody. Leśnicy każdego roku wykonują szacowanie ilości takiego drewna w lesie.

W załączeniu poniżej : Raport z zakresu szacowania ilości stojącego i leżącego drewna martwego

Lasy HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

 

Na terenach Nadleśnictwa Myślenice w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

 

HCVF 1. -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy -

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów.

Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

 

INFORMACJA O WYNIKU MONITORINGU

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Myślenice na adres   myslenice@krakow.lasy.gov.pl

 

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych oraz lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

 

Drzewostany reprezentatywne 

Drzewostany  reprezentatywne  nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. Representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, a dokładnie zasady 6 – oddziaływanie na środowisko i kryterium 6.4., które mówi, że „W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym”. Jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Wyznaczone obszary są wyłączone z gospodarki leśnej .
W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje się drewna.

Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono  107,38  ha drzewostanów reprezentatywnych.
Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa:

Mapa obszarów reprezentatywnych.
 
Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem myslenice@krakow.lasy.gov.pl .